Společnost zjišťuje informace uvedené v tomto prohlášení v souladu s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „Zákon“).

V případě klientů, kteří jsou investory (tj. akcionáři či podílníci obhospodařovaných fondů) zjišťuje Společnost také informace na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i příslušných mezivládních dohod o spolupráci při správě daní, kterými je Česká republika vázána, zejména pak z Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla uveřejněna pod č. 72/2014 Sb. m. s. (dále jen „Dohoda FATCA“).

Vlastník: *


Klient – fyzická osoba

Trvalé bydliště

 

 

Klient – fyzická osoba podnikatel (v rámci své podnikatelské činnosti)

Místo podnikání

 

 

Doklad totožnosti

 

 

S ohledem na hodnocení rizik jsou poskytovány také následující údaje k identifikaci:

 

Za politicky exponované osoby se podle Zákona (§ 4 odst. 5) považují:
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a)

 

 
 
 
 
 
 
Na vyžádání Společnosti klient předloží doklady potřebné k prokázání uvedených příjmů, např. daňová přiznání, potvrzení zaměstnavatele či jiného plátce uvedeného příjmu, příslušnou smluvní dokumentaci, rozhodnutí soudu o dědictví apod.
Podíly na zisku – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést čeho, úspor, investic – uvést do čeho.
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vyžádání Společnosti klient předloží doklady potřebné k prokázání uvedených příjmů, např. daňová přiznání, potvrzení zaměstnavatele či jiného plátce uvedeného příjmu, příslušnou smluvní dokumentaci, rozhodnutí soudu o dědictví apod.
Podíly na zisku – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést čeho, úspor, investic – uvést do čeho.

 

Následující údaje – prohlášení pro účely Dohody FATCA a prohlášení o daňové rezidenci vyplní pouze klient – investor:

V případě neposkytnutí informací, požadovaných v tomto formuláři, se vystavujete riziku reportování údajů o Vašem účtu pro účely Dohody FATCA příslušným finančním úřadům, jakožto tzv. nespolupracujícího účtu.
Není-li fyzická osoba rezidentem USA a nemá k USA žádný vztah, zvolí možnost „Nejsem americká osoba“.
Americká (US) osoba je fyzická osoba, která má státní občanství Spojených států amerických (i když není rezident USA) a/nebo je rezidentem USA. Rezident USA je fyzická osoba, která (i) je držitelem zelené karty (bez ohledu na státní občanství kterékoli jiné země) a/nebo (ii) splňuje tzv. test významné přítomnosti v USA, tj. v USA je fyzicky přítomna alespoň 31 dní během aktuálního roku a 183 dní během období 3 let, do kterých se započítává rok aktuální a dva předcházející roky; do tohoto počtu se započítávají všechny dny, během nichž byla osoba přítomna v USA v aktuálním roce, včetně 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce bezprostředně předcházejícím aktuálnímu roku a 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce předcházejícím rok aktuální (to neplatí pro určité kategorie osob, např. učitele, diplomaty, studenty a sportovce).
Americké daňové číslo (Taxpayer Identification Number) je nutné vždy vyplnit, pokud bylo přiděleno.
Rezidentem státu nebo jurisdikce se pro účely zákona č. 164/2013 Sb. rozumí osoba, která podle právních předpisů tohoto státu nebo jurisdikce podléhá v tomto státu nebo jurisdikci zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení.
Zavazuji se, že pokud v průběhu trvání obchodního vztahu dojde k jakékoli změně v údajích či informacích uvedených v tomto prohlášení, a to včetně prohlášení o politické expozici a pro účely zákona č. 164/2013 Sb. a Dohody FATCA, neprodleně tuto změnu Společnosti ohlásím.