AKTUÁLNÍ KURZ:

OPF Globální
ke dni 12. 01. 2018
Aktiva fondu: 1706 mil. Kč
Aktuální kurz fondu: 2.2149 Kč
 
Výkon od vzniku: +140.96 %
Výkon od počátku roku: +2.29 %
Výkon za 6 měsíců: +5.83 %
Výkon za 12 měsíců: +19.16 %
Vyplňte tento formulář:
Novinky Výkonnost OPF

Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena návratnost původně investované částky.


On-line průvodce investováním do OPF globální

Dokumenty ke stažení

Smluvní podmínky :

Občané, fzyické osoby: Rámcová smlouva nákup / prodej FO - PDF nove okno (0,6 Mb)

Firmy, právnické osoby: Rámcová smlouva nákup / prodej PO - PDF nove okno (0,11 Mb)

GENEROVÁNÍ SMLOUVY K NÁKUPU A PRODEJI PODÍLOVÝCH LISTU PROSPERITA investiční společnost,a.s., otevřený podílový fond globální (dále jen OPF globální)

Krok 1.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Zadejte osobní údaje, Vámi investovanou částku nebo počet prodávaných podílových listů OPF globální a odešlete. Systém vám automaticky vygeneruje vyplněnou smlouvu.

Pokud si chcete smlouvy vyplnit ve svém počítači, stáhněte si vzor smlouvy ve formátu MS Word a dále pokračujte dle níže uvedených pokynů.

V případě nákupu podílových listů v hodnotě ekvivalentu 15.000 EUR a vyšším je zapotřebí společně s Rámcovou smlouvou zaslat vyplněný a podepsaný tento formulář pro fyzické osoby

Krok 2.

V případě, že nemáte založený účet v Centrálním depozitáři cenných papírů je nutné si tento účet založit prostřednictvím účastníka CDCP . Se založením účtu Vám rádi pomůžeme.

Ve smlouvě se v článku III. automaticky nevyplní vstupní a výstupní poplatek a cena týkající se nakoupených nebo prodávaných podílových listů. Tyto údaje vyplníme dle data připsání Vámi investovaných finančních prostředků na náš bankovní účet nebo doručení smlouvy na odprodej do sídla společnosti. Aktuální výše vstupních a výstupních poplatků je uvedena v ceníku poplatků. Námi potvrzená smlouva Vám bude zaslána po připsání nebo odepsání podílových listů v CDCP.

Krok 3.

Vytisknutou rámcovou smlouvu s úředně ověřeným podpisem (ověření podpisu: notář, obecní úřad, Česká pošta) prosím zašlete poštou na naší adresu :
PROSPERITA investiční společnost, a.s., Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 70200

Je nutné přiložit ke Rámcové smlouvě fotokopii Vašeho Občanského průkazu

Krok 4.

V případě nákupu podílových listů můžete již po odeslání smluv na naší adresu ihned poukázat finanční prostředky na náš bankovní účet :
9180503/0300 (v.s. : Vaše rodné číslo bez lomítka).

Nový klient, který se do sídla společnosti k identifikaci nového podílníka nedostaví osobně , je povinen první platbu uskutečnit prostřednictvím účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a současně je povinen nám zaslat kopii dokladu, potvrzujícího existenci výše uvedeného bankovního účtu, kopii příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, přičemž tyto kopie musí být pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné a byla zajištěna možnost jejich uchování a musí obsahovat i kopii vyobrazení identifikované fyzické osoby v průkazu totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby.

Nákup a prodej podílových listů se řídí obecně platnými právními předpisy a statutem fondu. Statut naleznete zde.

Dále je nutné, aby jste vyplnili Čestné prohlášení klienta zde

FORMULÁŘ S ÚDAJI PRO RÁMCOVOU SMLOUVU FYZICKÝCH OSOB

Níže vyplněné údaje slouží pouze pro potřeby generování smlouvy a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Vyberte operaci pro kterou si přejete smlouvu vygenerovat:

Nákup podílových listů : *
Prodej podílových listů: *

Osobní údaje:

Jméno: *
Příjméní: *
Titul:
Rodné číslo: *

Trvalé bydlište:

Ulice: *
PSČ: *
Obec: *

Adresa doručovací:

Vyplňte pouze v případě, že je jiná než trvalé bydliště
Ulice:
PSČ:
Obec:

Další kontaktní údaje:

Telefon: *
E-mail:

Bankovní úcet:

Účet u CDCP:

Číslo bank. účtu klienta / kód banky: *
Číslo účtu klienta v Centrálním dopozitáři cenných papírů:
Pokud úcet nemáte pole nevyplňujte

Kód člena CDCP:

Vámi investovaná částka:

Počet prodávaných podílových listů:

Investovaná částka: *
minimální hodnota investice je 1000,-Kč
Počet prodávaných podílových listů: *

* označená pole jsou povinná, bez jejich vyplnění nebude formulář odeslán.

Upozornění: Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena návratnost původně investované částky.