Na počátku vzniku současné mateřské společnosti a také celé skupiny podniků PROSPERITA byla investiční společnost TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o., která vznikla dne 21. listopadu 1991. Společnost založil pan Miroslav Kurka starší se svým synem Ing. Miroslavem Kurkou. V roce 1992 založila investiční společnost „Fond Prosperita a.s.“, se sídlem v Orlové.

Investiční společnost se zúčastnila první i druhé vlny kupónové privatizace. V červenci roku 1993 byl změněn název společnosti „Fond Prosperita a.s.“ na „PROSPERITA investiční fond, a.s.“ V měsíci říjnu 1994 byl základní kapitál fondu zvýšen na částku 563 524 tis. Kč a v říjnu 1995 byl základní kapitál navýšen na částku 1 551 854 tis. Kč. Na konci minulého století patřil investiční fond „PROSPERITA“ k největším nebankovním fondům v České republice. Jeho akcie byly obchodovány na Burze cenných papírů v Praze a později také na mimoburzovním trhu RM Systém.

V tomto období se v majetku mateřské společnosti objevily první akcie obchodních společností, které jsou nyní zařazeny do konsolidačního celku. Jsou to například obchodní společnosti KAROSERIA, a.s., ALMET a.s., TESLA Karlín, a.s. a TOMA, a.s. Prostředky na jejich nákup společnost získávala z obhospodařování fondu „PROSPERITA“.

V souladu s novelou zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, byla v roce 1997 zahájena transformace společnosti TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o. na akciovou společnost. Na valné hromadě, konané v prosinci roku 1997, bylo rozhodnuto, že společnost s ručením omezeným bude transformována na akciovou společnost s obchodní firmou „TRADEINVEST investiční společnost, a.s.“ Dne 9. září 1998 byla společnost se základním kapitálem 40 mil. Kč zapsána v obchodním rejstříku a bylo jí přiděleno IČ 25820192.

Vlivem další novely zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, byla v roce 2000 připravena přeměna společnosti „PROSPERITA investiční fond, a.s.“ na otevřený podílový fond. Investiční společnost zpracovala projekt přeměny na otevřený podílový fond s názvem „PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální“, který byl schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry dne 25. dubna 2001.

Po výmazu společnosti „PROSPERITA investiční fond, a.s.“ z obchodního rejstříku, podala investiční společnost návrh na změnu obchodní firmy investiční společnosti. Dne 15. srpna 2001 byla v obchodním rejstříku zapsána změna obchodní firmy investiční společnosti na „PROSPERITA investiční společnost, a.s.“ (IČ 25820192). Tato změna obchodní firmy byla provedena z důvodu pokračování činnosti pod stejnou ovládající osobou v rámci koncernu PROSPERITA.

Postupnými kroky byly v průběhu prvních let nového tisíciletí zvýšeny hlasovací podíly v dalších společnostech, které dnes patří do konsolidačního celku. Mezi nejvýznamnější patří podíly ve společnostech KDYNIUM a.s. Kdyně, CONCENTRA a.s., ALMET, a.s., České vinařské závody, a.s., KAROSERIA, a.s., TZP a.s., S.P.M.B., a.s., TOMA, a.s. a ENERGOAQUA, a.s.

Vzhledem k další změně zákona o kolektivním investování bylo na mimořádné valné hromadě investiční společnosti, konané dne 7. října 2004, rozhodnuto, že společnost založí novou 100 % dceřinou akciovou společnost, která se bude věnovat pouze kolektivnímu investování. Hlavním cílem při zakládání nové investiční společnosti bylo oddělení obhospodařování fondu (dříve kolektivního investování) od správy skupiny podniků PROSPERITA.

Rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 30. června 2005 bylo povoleno převedení obhospodařování podílového fondu PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální na novou investiční společnost „PROSPERITA holding investiční společnost, a.s.“ Na valné hromadě dne 12. července 2005 došlo ke změně obchodní firmy nové investiční společnosti (IČ 26857791) na „PROSPERITA investiční společnost, a.s.“. Současně se obchodní firma mateřské společnosti (IČ 25820192) změnila na „PROSPERITA holding, a.s.“ Důvodem změny obchodních firem bylo zajištění odpovídajícího jména mateřské společnosti, které vystihuje předmět činnosti mateřské společnosti holdingu.

Dne 1. července 2005 došlo k převedení obhospodařování fondu na novou investiční společnost. Tímto dnem začala mateřská společnost „PROSPERITA holding, a.s.“ plnit svou funkci majitele a správce všech společností skupiny PROSPERITA.

Během roku 2008 se představenstvo mateřské společnosti snažilo najít nové reprezentativní sídlo mateřské společnosti v Ostravě. Po složitém hledání a náročných jednáních se v únoru roku 2009 podařilo koupit z vlastních zdrojů novou budovu v Ostravě na Nádražní ulici. Reprezentativním sídlem mateřské společnosti holdingu PROSPERITA je od 15. června 2009 „Palác PROSPERITA“ v Moravské Ostravě, Nádražní č. 213/10.

Od počátku roku 2010 se mateřská společnost podílí společně s dalšími dvěma investory na úspěšné restrukturalizaci společností skupiny KORDGROUP. Jedná se o společnost KORDÁRNA PLUS, a.s. ve Velké nad Veličkou a společnost SLOVKORD PLUS, a.s. v Senici. Společnosti se zabývají výrobou a zpracování technických vláken pro stavebnictví a automobilový průmysl. V obou společnostech vlastní PROSPERITA holding, a.s. v současné době podíl ve výši 14,40 % na hlasovacích právech a na vlastním kapitálu.

Koncem roku 2014 společnost PROSPERITA holding, a.s. rozšířila oblast svého působení na soukromé vysoké školy, když ovládla zakladatele Panevropské vysoké školy, n.o. v Bratislavě. Tato oblast podnikání se nejvíce rozšířila v roce 2015. V měsíci srpnu 2015 byla provedena investice do zakladatele Vysoké školy obchodní, o.p.s., v Praze (100 %) a v prosinci 2015 byl zakoupen podíl 35 % na Vysoké škole podnikání a práva, a.s. v Praze. Na podnikání ve vzdělávání spolupracujeme se společností Akademická aliance, a.s.

Během roku 2015 prodala skupina PROSPERITA celý svůj podíl ve společnosti OTAVAN Třeboň, a.s. a volné finanční zdroje byla investovány do společností TOMA RECYCLING, a.s. (zpracování odpadů), ROLLEON, a.s. a ENERGZET, a.s. (oblast energetiky).

V roce 2016 se rozvíjí aktivity skupiny PROSPERITA v oblasti nemovitostí a developerství. Jedná se o nemovitosti v Brně a také o využití nemovitostí, které patří do skupiny České vinařské závody, a.s. (Domov pro seniory v Žamberku).

Působení v oblasti soukromých vysokých škol se rozšířilo o podíl na Vysoké škole obchodní, o.p.s, v Praze (80 %) a také byly nakoupeny akcie Vysoké školy podnikání a práva, a.s. v Praze (50 %).

Koncern nově působí také v oblasti recyklace plastů, významný je zejména projekt recyklace a následné regranulace PET lahví v Bohumíně.

Předběžné (neauditované) výsledky hospodaření skupiny v roce 2016:
Tržby: 2 310 mil. Kč (rok 2015: 2 250 mil. Kč)
EBITDA: 515 mil. Kč (rok 2015: 497 mil. Kč)

Aktiva celkem: 8 690 mil. Kč (rok 2015: 8 520 mil. Kč)
Vlastní kapitál: 6 743 mil. Kč (rok 2015: 6 535 mil. Kč)