1991 TRADEINVEST

Původní investiční společnost vznikla již v roce 1991.

2000 Otevřený podílový fond

Přeměna společnosti „PROSPERITA investiční fond, a.s.“ na otevřený podílový fond.

2020 Projekt rozdělení formou odštěpení sloučením

Společnost Sentinel Capital, a.s. se stala jediným akcionářem společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s..

1998 Akciová společnost

Společnost s ručením omezeným je transformována na akciovou společnost s obchodní firmou „TRADEINVEST investiční společnost, a.s.“

2004 Současná PROSPERITA is

Změna obchodní firmy na „PROSPERITA holding investiční společnost, a.s.“ a ke změně předmětu podnikání na „činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování.

A) TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o.

Původní investiční společnost vznikla již v roce 1991. V tomto roce byla založena společnost „TRADEINVEST spol. s r.o.“ se sídlem v Orlové - Lutyni, která v říjnu 1993 změnila svůj název na „TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o.“ (IČ 43962106).

V roce 1992 založila investiční společnost „Fond Prosperita a.s.“, se sídlem v Orlové (IČ 44738447). Tento fond vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 21. ledna 1992 a při svém založení vykazoval základní kapitál ve výši 1 mil. Kč.

Investiční společnost se zúčastnila první i druhé vlny kupónové privatizace. V červenci roku 1993 byl změněn název společnosti „Fond Prosperita a.s.“ na „PROSPERITA investiční fond, a.s.“ V měsíci říjnu 1994 byl základní kapitál fondu zvýšen na částku 563 524 tis. Kč a v říjnu 1995 byl základní kapitál navýšen na částku 1 551 854 tis. Kč.

B) Transformace investiční společnosti na akciovou společnost

V souladu s novelou zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, byla v roce 1997 zahájena transformace společnosti TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o. na akciovou společnost. Na valné hromadě konané v prosinci roku 1997 bylo rozhodnuto, že společnost s ručením omezeným bude transformována na akciovou společnost s obchodní firmou „TRADEINVEST investiční společnost, a.s.“ Dne 9. září 1998 byla společnost se základním kapitálem 40 mil. Kč zapsána v obchodním rejstříku a bylo jí přiděleno IČ 25820192.

C) Přeměna investičního fondu na otevřený podílový fond

Vlivem další novely zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, byla v roce 2000 připravena přeměna společnosti „PROSPERITA investiční fond, a.s.“ na otevřený podílový fond. Investiční společnost zpracovala projekt přeměny na otevřený podílový fond s názvem „PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální, který byl schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry dne 25. dubna 2001.

Po výmazu společnosti „PROSPERITA investiční fond, a.s.“ z obchodního rejstříku, podala investiční společnost návrh na změnu obchodní firmy investiční společnosti. Dne 15. srpna 2001 byla v obchodním rejstříku zapsána změna obchodní firmy investiční společnosti na „PROSPERITA investiční společnost, a.s.“ (IČ 25820192). Tato změna obchodní firmy byla provedena z důvodu pokračování činnosti pod stejnou ovládající osobou v rámci koncernu PROSPERITA. Proto je v novém statutu otevřeného podílového fondu ze dne 9. srpna 2001, který byl schválen Komisí pro cenné papíry, uveden název fondu „PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální“, zkráceně jen „PROSPERITA – OPF globální.“

D) Současná „PROSPERITA investiční společnost, a.s.“ (IČ 26857791)

Vzhledem k další změně zákona o kolektivním investování bylo na mimořádné valné hromadě investiční společnosti, konané dne 7. října 2004, rozhodnuto, že společnost založí novou 100 % dceřinou akciovou společnost s obchodním firmou „PROSPERITA holding, a.s.“ Hlavním cílem při zakládání nové investiční společnosti bylo oddělení obhospodařování fondu (dříve kolektivního investování) od správy skupiny podniků PROSPERITA. Jak je zřejmé z konsolidované účetní závěrky za rok 2004, koncern PROSPERITA sdružoval 40 společností.

Současná nová investiční společnost byla založena dne 4. února 2005, a to formou notářského zápisu. Základní kapitál společnosti činí 6 000 tis. Kč. Dne 30. března 2005 byla společnost s obchodní firmou „PROSPERITA holding, a.s.“ zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě a předmětem podnikání byla realitní činnost. Jediným akcionářem této společnosti se stala společnost „PROSPERITA investiční společnost, a.s.“, IČ 25 82 01 92, která byla do 30. června 2005 obhospodařovatelem fondu PROSPERITA – OPF globální. Dne 17. června 2005 obdržela nová společnost povolení od Komise pro cenné papíry působit jako investiční společnost. Dne 25. června 2005 došlo rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ke změně obchodní firmy společnosti na „PROSPERITA holding investiční společnost, a.s.“ a ke změně předmětu podnikání na „činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/65/2005/4 ze dne 17. června 2005.“

Rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 30. června 2005 bylo povoleno převedení obhospodařování podílového fondu PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální na novou investiční společnost „PROSPERITA holding investiční společnost, a.s.“ Na valné hromadě dne 12. července 2005 došlo ke změně obchodní firmy nové investiční společnosti (IČ 26857791) na „PROSPERITA investiční společnost, a.s.“. Současně se obchodní firma mateřské společnosti (IČ 25820192) změnila na „PROSPERITA holding, a.s.“ Důvodem změny obchodních firem bylo zajištění správné obchodní firmy, která vystihuje předmět činnosti mateřské společnosti holdingu („PROSPERITA holding, a.s.“), a také činnost dle zákona o kolektivním investování u dceřinné společnosti („PROSPERITA investiční společnost, a.s.“).

Dne 1.7. 2005 bylo převedeno obhospodařování fondu na novou investiční společnost. Během účetního období roku 2005 se hodnota majetku fondu zvýšila o 34,25 % a k 31. prosinci 2005 činila celkem 1 448 061 tis. Kč, což představuje na 1 podílový list majetek ve výši 1,7836 Kč.

V roce 2006 nová investiční společnost „PROSPERITA investiční společnost, a.s.“ (IČ 26857791) pokračuje v úspěšném obhospodařování majetku fondu „PROSPERITA – OPF globální“. Členové představenstva, dozorčí rady a zaměstnanci původní mateřské společnosti působí v nové investiční společnosti.

Na základě dohody mezi hlavními akcionáři byl s účinností od 1. února 2020 byl realizován „Projekt rozdělení formou odštěpení sloučením“ vyhotovený společnostmi PROSPERITA holding, a.s. a Sentinel Capital, a.s.. Projekt byl zveřejněn v příslušné sbírce listin v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě.
Rozhodnutím ČNB ze dne 9. března 2020 byl vysloven předchozí souhlas pro společnost Sentinel Capital, a.s. IČ: 086 24 658, pro nabytí kvalifikované účasti která dosáhne 100% základního kapitálu na regulované osobě, jíž je PROSPERITA investiční společnost, a.s.
Dne 1. dubna 2020 byly veškeré změny ve vlastnictví obou mateřských společností, kterých se rozdělení týká, zapsány také v Obchodním rejstříku, společnost Sentinel Capital, a.s. se stala jediným akcionářem společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s..

Vedení investiční společnosti přeje všem podílníkům a budoucím investorům mnoho úspěchů při investování finančních prostředků do fondu „PROSPERITA – OPF globální“.Zpracoval: PROSPERITA investiční společnost, a.s.