PROSPERITA investiční společnost, a.s., IČO: 26857791, se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2879, vydává podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon“ nebo „ZISIF“), příslušných prováděcích předpisů a předpisů Evropské unie tento

Statut - otevřený podílový fond globální (0.38 Mb)

Reklamační řád, Zásady pro výkon hlasovacích práv a Sdělení před uzavřením smlouvy