O hodnotě Vaší investice se dozvíte z pondělních Hospodářských novin, internetové adrese www.prosperita.com nebo dotazem na naší informační lince.

+420 569 539 250

Dle našeho doporučení je minimální doba investice 3 až 5 let, ale zpeněžit své podílové listy můžete i druhý den po vložení své investice do našeho fondu.

Musíme Vás však upozornit i na Vaší daňovou povinnost vůči státu. Výnos z Vaší investice nebude podléhat dani z příjmu po 3 letech (dle zákona o daních § 4 odst. 1 písm. w) po připsání podílových listů na Váš majetkový účet v SCP. Právnické osoby však výnos z investice zdaní vždy. Doporučujeme vyhledat profesionalní radu daňového poradce.

V případě, že rozhodnete zpeněžit svou investici, kontaktujte naší investiční společnost. Rozhodným dnem pro stanovení hodnoty podílového listu a tím i Vaší celé investice je

a) doručení Vámi podepsané smlouvy o odkupu podílových listů do sídla společnosti (smlouva vám může být zaslána poštou nebo e-mailem), ale Váš podpis musí být úředně ověřen!!!

b) podpisem smlouvy v sídle naší společnosti před odpovědným pracovníkem.

Po odepsání Vašich podílových listů Vám peněžní částka bude neprodleně uhrazena na Váš bankovní účet. Investiční společnost nevyplácí hodnotu odkupu v hotovosti.

Statut podílového fondu je základní listinou, která je schválená Komisí pro cenné papíry, upravující vztah mezi investiční společností a podílníky a jejich investicemi. Dále statut upravuje :

  • zaměření a cíle investiční politiky
  • zásady hospodaření s majetkem v podílovém fondu
  • způsob využití výnosů z majetku v podílovém fondu, jeho prodeje a postup při změně ocenění
  • vydávání a odkupování podílových listů
  • údaje o obhospodařovateli
  • zásady obhospodařování majetku fondu
  • úplata za obhospodařování fondu
  • údaje o depozitáři fondu
  • způsob uveřejňování zpráv o hospodaření s majetkem fondu
  • pravidla pro přijímání změn statutu